مدیریت پروژه با استفاده از اسکرام قسمت چهارم

استراتژی هاي مختلف ملاقات

جلسات برنامه ریزی اسپرینت

جلسات برنامه ریزی اسپرینت با حضور اسکرام مستر با دستور کار شناسايي وظایف و تخصیص منابع تشکیل میشود.در طول جلسه صاحب کالا از روی بک لاگ وظایف را شرح میدهد ...

ادامه
اسکرام

مدیریت پروژه با استفاده از اسکرام قسمت سوم

بازيگران مختلف اسکرام

 

اسکرام شامل یک اسکرام مستر و یک تیم که شامل تیم توسعه و تیم آزمایش ،صاحب کالا،مشتری و بازاریابی است.ذینفعان اسکرام در شکل زیر نشان داده شده است

 

بازیگران مختلف اسکرام 

اسکرام مستر

اسکرام مستر یک هماهنگ کننده پروژه ...

ادامه
اسکرام

مدیریت پروژه با استفاده از اسکرام قسمت اول

اسکرام یک متدولوژی نو‌آورانه در حیطه‌ی سیستمهای چابک است که در زمینهٔ تکنولوژی اطلاعات اهمیت ویژه‌ اي به دست آورده است.تيم اصلی اسکرام از یک استراتژی در راگبی شکل گرفته است .تکیچی و ننکا اولین کسانی‌ بودند که دربارهٔ اسرکرام و استفادهٔ آن در توسعه محصول توسط تیمهای کوچک صحبت کردند.
ادامه

برخی قابلیت های نرم افزار مدیریت کارخانه

  • موجودی مواد اولیه
  • براورد مواد مورد نیاز
  • ثبت حواله خروج
  • ثبت عدم انطباق مواد اولیه
  • گزارش میزان محصول نیمه ساخته
  • قابلیت های دیگر