برخی قابلیت های نرم افزار مدیریت کارخانه

  • گزارش میزان محصول نیمه ساخته
  • رسید ورود کالا به انبار
  • مشخص کردن اپراتور اصلی و کمکی هر دستگاه
  • تائید مواد اولیه
  • گزارش کارکرد اپراتورها
  • قابلیت های دیگر

تگ ها