متاسفانه هیچ موردی یافت نشد

برخی قابلیت های نرم افزار مدیریت کارخانه

  • درخواست های تحویل داده نشده
  • میزان کارکرد هر دستگاه
  • تعریف زیر پروژه تولیدی
  • ثبت مشخصات بارنامه
  • گزارش میزان ارسال بازه ای
  • قابلیت های دیگر

تگ ها